Iedereen heeft recht op vrijstelling leerplicht

De overheid verdraait op alle terreinen feiten en verzwijgt ze ook. Een van de goed verborgen gehouden rechten van een burger, een ouder/verzorger, is dat je je kind uit de leerplicht kunt houden en zelf mag opvoeden, zonder inmenging van buitenaf.

Ja, het is een recht. Maar vrijwel niemand weet het. Als je het niet weet, kom je er ook niet op. En waar moet je zoeken? En als je het dan gevonden hebt, struikel je over de informatie. Want die klinkt helder maar is het niet. Het is geschreven op een manier die ervoor zorgt dat je elke zin minstens twee keer moet lezen. En ook is weer belangrijke informatie achterwege gehouden.

Dit is hoe het op de site van Thuisonderwijs vermeld staat.


Vrijstelling van inschrijving
In sommige gevallen ontslaat de wet ouders van de plicht om kinderen op een school in te schrijven. Dat kan als gevolg van lichamelijke of psychische belemmeringen, of op godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden. De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt het verzoek om vrijstelling, waar nodig samen met een arts.

Op dit moment is bij vrijstelling op basis van godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden niet bekend of een kind op een andere manier onderwijs krijgt. OCW onderzoekt of dit via een wetswijziging veranderd kan worden. Dat kan door deze vrijstelling alleen te verlenen als ouders zorgen voor een alternatieve vorm van onderwijs.


Mag ik mijn kind thuisscholing geven?
U mag uw kind alleen thuis scholing geven als u vrijstelling van de leerplicht heeft gekregen voor uw kind. Als u geen vrijstelling heeft gekregen, is thuisscholing een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar.

Vrijstelling van de leerplicht
In de huidige onderwijswet- en regelgeving is geen ruimte om met thuisscholing te voldoen aan de leerplicht. Thuisscholing is dus uitsluitend mogelijk wanneer uw kind is vrijgesteld van de leerplicht. Dit is het geval als:

 • Uw kind door zijn leeftijd niet (meer) leerplichtig is. Dit is als uw kind jonger is dan 5 jaar, of 16 jaar of ouder. In ‘Wat is de leerplicht?’ leest u de precieze voorwaarden waaraan uw kind moet voldoen;

 • Uw kind is vrijgesteld van de leerplicht volgens artikel 5a van de Leerplichtwet. Dit houdt in dat uw kind vrijstelling heeft op grond van ongeschiktheid op psychische of lichamelijke gronden;

 • Uw kind is vrijgesteld van de leerplicht volgens artikel 5b van de Leerplichtwet. Uw kind heeft dan vrijstelling wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van elke school binnen redelijke afstand.

 • U vraagt vrijstelling van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. Dit is niet nodig voor de vrijstelling vanwege bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van de school. Hiervoor is het voldoende dat u zelf een verklaring afgeeft bij uw woongemeente. De eisen waaraan de verklaring moet voldoen, kunt u vinden bij uw gemeente.


  Pakken wij de Leerplichtwet erbij

  § 3. Vrijstellingen

  Artikel 5. Gronden voor vrijstelling van inschrijving
  De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang

 • de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;

 • zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben;

 • de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld bezoekt.


 • Artikel 6. Kennisgeving

 • De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen kunnen zich slechts beroepen op vrijstelling, indien zij aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, hebben kennis gegeven, voor welke jongere en op welke grond zij daarop aanspraak menen te mogen maken.

 • Deze kennisgeving moet worden ingediend:
  a. ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt, indien zij betrekking heeft op de aanvang van de leerplicht, en
  b. zolang nadien aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt, elk jaar opnieuw voor 1 juli.


 • Goed. Helder? Weet u nu wat u te doen staat? Hoe eenvoudig het is? Niet? Dan volgt hier een korte samenvatting in gewoon Nederlands:

  Een ouder oefent een recht uit; je vertelt dat je je beroept op artikel 5b van de leerplichtwet.

  Je vraagt geen vrijstelling aan. Je oefent een recht uit. Je beroept je op een wetsartikel. Een maand voordat je kind 5 wordt stuur je een brief naar Burgermeester en Wethouders van de gemeente waarin je woont. Die brief verstuur je aangetekend of je brengt hem persoonlijk en vraagt een bewijs van ontvangst. En kopie van de brief bewaar je thuis.


  De brief bevat de volgende tekst:

  Naam en adresgegevens ouders/verzorgers Gemeente ….
  Straat Postcode Plaats

  Aan Burgemeester en Wethouders

  Betreft: Richtingbedenkingen schooljaar 20..-20..

  Plaats, datum

  Geacht college,

  Hierbij laten we u weten dat wij voor het schooljaar 20..-20.. voor onze zoon/dochter (….), geboren (…), aanspraak maken op vrijstelling als bedoeld in artikel 5 sub b van de Leerplichtwet.

  Wij hebben overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van onze woning gelegen scholen waarop (naam zoon/dochter) geplaatst zou kunnen worden.

  Hoogachtend,

  Naam ouder/verzorgende Naam ouder/verzorgende

  En dat was dat. Vervolgens is het volledig afhankelijk van de leerplichtambtenaar (lpa) die je tegenover je krijgt. Is het iemand die de wet kent en erkent, dan zal die het hierbij laten. Is het iemand die een slechte dag heeft en wel zin heeft in een potje gedonder, dan zal de LPA je gaan bellen of schrijven. Is het iemand die fundamenteel voor schoolgang is dan zal de LPA het je moeilijk maken door je ‘uit te nodigen’ voor een bezoek waarin je ‘mag’ meedelen waarom je vrijstelling wilt en op grond waarvan. Allemaal met de bedoeling je tot uitspraken te verlokken die tegen je gebruikt kunnen worden en waardoor je het risico loopt dat er een proces-verbaal tegen je wordt opgemaakt.

  Daarom is het altijd goed om, als deze simpele weg wordt gevolgd, ook contact op te nemen met De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs, omdat daar de ouders zitten die het klappen van de zweep kennen en je kunnen vertellen in welke valkuilen de overheid je misschien gaat proberen te laten trappen.

  Ieder jaar, voor 1 juli, stuur je dezelfde brief op naar de gemeente en klaar ben je. Je voldoet aan de wet en daarmee is de vrijstelling een feit. ZO simpel is het. Kijk maar in Artikel 8. Bedenkingen tegen richting van school:

  1. Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b kan slechts worden gedaan, indien de kennisgeving de verklaring bevat, dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, bij het ontbreken van een vaste verblijfplaats, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.

  En als je nu denkt: “Ja, dat is even mooi! Had ik dat eerder geweten..!” want je kind zit inmiddels op school en is ingeschreven; nu wordt het iets lastiger. De overheid jankt wel dat ze voor vrijheid van godsdienst en onderwijs is en dat ouderrecht hoog in het vaandel staat maar in de praktijk blijken dat dat eerder leugens te zijn dan waarheden.

  In lid 2 van artikel 8 staat namelijk: Deze verklaring is niet geldig, indien de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school onderscheidenlijk een instelling van de richting waartegen bedenkingen worden geuit.

  Vertaald in gewoon Nederlands: als je kind op school zit en je wilt het er af halen, dan dien je de brief in, haalt je kind van school af, krijg de LPA achter je aan tot en met een rechtszaak aan toe, het AMK kan ingeschakeld worden misschien maar na een jaar gaat dan de vrijstelling in. In de tussentijd heb je het waarschijnlijk moeilijk, leer je dat de Pedagogische Gestapo erger is dan je ooit had kunnen bedenken of misschien valt het mee.

  Bevind je je in een situatie dat je kind op school zit en je wilt het er af halen, neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs want er zitten een aantal haken en ogen aan dit proces, waar je je even heel goed over moet laten informeren, voor je stappen zet.


  Bron: Vrijspreker.nl