Fundament / Foundation
Leven Laten Leven - Let Life Live

Fundament - Foundation
Leven Laten Leven - Let Life Live
Fundament - Foundation
Leven Laten Leven - Let Life Live


English translation scroll down


LevenGevende keuzes
Er zijn levenGevende keuzes te maken. Het is nogal lastig om innerlijk te transformeren op een lege maag en in een samenleving waarin de 'oude' issues nog steeds uitgespeeld worden én nog steeds veroorzaakt worden. Het 'nieuwe' paradigma is al ontsloten en VANUIT een echt natuurlijk samen leven kunnen we collectief helen en collectief naar 'huis' terug gaan (samen uit, samen thuis).


Het nieuwe fundament
Door natuurlijk organisch (samen) leven op Aarde te embedden met bestaanswaarde (de geld-getallen die we nodig hebben om fysiek in leven te kunnen zijn = onze eigen waarde) als fundament kunnen alle individuele aspecten en talenten wezenlijk geleefd worden. De ervaring van fragmentatie, afscheiding, en ALLE andere duale 'overlay-ervaringen' (inclusief die in de individuele psyche) zullen hierdoor kunnen oplossen.

Er is geen andere verklaring nodig dan jouw diepgevoelde verlangen om eenvoudigweg samen te ZIJN op Aarde... toe te geven en durven te zeggen dat je voor jezelf ook vrij bestaan(swaarde, de geld-getallen die we nodig hebben om fysiek in leven te zijn = onze eigen waarde) NODIG hebt in het hier en nu: we zijn hier op Aarde in een fysiek lichaam en er is absoluut geen enkele reden om jouw fysieke lichaam en 'materiële ervaringen' af te wijzen... Integendeel: je hebt je fysieke lichaam nodig om al jouw aspecten en verwondingen te helen.


The New Foundation
Free Existence (Money)
The New Foundation
Free Existence (Money)LifeGiving choices
There are lifeGiving choices to make. It is a bit difficult to transform on an empty stomach and in a society where the 'old' issues are being played out ánd still being created. The 'new' paradigm is already disclosed and FROM a true living togetherness we can heal collectively and go home collectively (leaving home together, going home together).


The new foundation
By embedding the organic living (togetherness) on Earth with Existence Value (the money numbers we need to be physically alive = our own value) as the foundation, all individual aspects and talents of Self can truly being lived. The experience of fragmentation, separation, and ALL other dual 'overlay-experiences' (including in the individual's psyche) will dissolve because of this.

There is no other explanation needed then the deep felt longing to simply BE together on Earth to admit and dare to say that you yourself also NEED free existence (value, the money numbers we need to be physically alive = our own value) in the here now: we are here on Earth in a physical body and there is absolutely no need at all to reject the physical body and your 'matereal experiences'... On the contrary: we need the physical body to whole all our aspects and trauma.