Het Spel gaat verder... (of niet?)
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing Again
Column uit 2010 en omdat dit onderwerp
vandaag nog steeds actueel is plaats ik het hier
Translation in English 'The Game goes on... or does it?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing Again
'


Het Spel
In de Bron, het oerbewustZijn, stroomde alles in Eenheid en Verbinding. In symbiose met Al Dat Is...

Ooit, eonen en eonen geleden ontstond er in het oerbewustZijn van waaruit alles ontsproten is een impuls om van zichzelf bewust te worden. Eenheid voelde diep in zichZelf een verlangen zichZelf naar buiten toe uit te drukken. De impuls van dit verlangen vanuit Eenheid werd onmiddellijk gemanifesteerd. Zoveel manifestatiekracht was aanwezig in het verlangen. Eenheid manifesteerde buiten zichZelf een zelfde/andere Eenheid, waardoor Eenheid ‘afgescheiden’ werd. Beiden voelden diep in zichZelf het verlangen samen te stromen en ook om zichZelf meer en meer tot uitdrukking te brengen. Het krachtige verlangen naar samen stromen en samen komen, manifesteerde nieuwe scheppingen buiten zichZelf. Sterren en planeten werden gemanifesteerd.


Het Spel gaat verder... (of niet?) in Spiegelbeeld uitgave november 2010
Het Spel gaat verder... (of niet?) in Spiegelbeeld uitgave november 2010


Na verloop van tijd ontstond het verlangen om een menselijke ervaring te beleven. Hiervoor werden speciale bewustZijnsvoertuigen gemanifesteerd voor degenen die de moed voelden als eersten te gaan. Het doel van het Menselijk Spel was alle aspecten van de menselijke ervaring te ondezoeken en te doorleven. Alle aspecten van bewustZijn te onderzoeken en uit te leven.

Een gezamenlijke reis begon...


De Reis
Om het Spel te kunnen spelen was het nodig om af te dalen in bewustZijn vanuit Eenheid. Meer en meer in dualiteit en afgescheidenheid. Dit was een geleidelijk proces. De verbinding met Bron is nooit volledig verbroken geweest: er is altijd een Vonk(je) blijven branden.

Tijdens de reis werden verschillende spellen gespeeld. Op verschillende planeten. Deze spellen speelden zich af in cycli. En steeds weer was er een moment dat het spel uitgespeeld was. Game over. Deze spellen hebben diepe diepe herinneringen achtergelaten in lagen om het groepsbewustZijn en daardoor ook om het individuele bewustZijn. Herinneringen van macht- en onmacht, minder- en meerderwaardigheid, onzekerheid, lust, hebzucht, arrogantie... Kortom: ervaringen van dualiteiten en afgescheidenheid...


Het Spel op planeet Aarde
Ooit, eonen en eonen geleden, kwam er een 'kosmische raad van wijzen' bij elkaar die met elkaar overlegden waar het volgende ervaringsspel gespeeld zou kunnen worden waarbij alle eerder betrokkenen een rol zouden spelen. Het doel van het spel was om alle duale ervaringen te doorzien om uiteindelijk op het punt te komen dat er een omkering zou kunnen plaatsvinden. Op het dieptepunt van dualiteit, van verdichting, zou een moment van omkering mogelijk zijn, omdat de duale werkingen gezien en doorleefd zijn: we zouden Queen of Dualism Zijn. Er zou een moment komen, waarop alle betrokkenen de gelegenheid hadden de uitkomst van het Spel mede te bepalen als BEWUSTE co-creators (je creëert altijd ofwel onbewust ofwel bewust). Dit was nooit eerder mogelijk geweest.


Omkering
We zijn nu op het punt van 'evolutie' (het is meer een her-innering dan 'evolutie') aanbeland van maximale verdichting in ons bewustZijn. Ooit hebben we, voordat het Spel op Aarde begon, met elkaar afgesproken dat er op dat moment een wekker in onszelf zou afgaan. Diep in onszelf zouden we ons herinneren dat we Een Zijn. Een diep verlangen zou ons wakker maken. Zodat we de weg terug naar Eenheid zouden gaan. Velen hebben deze wekker af horen gaan. Velen zijn op weg gegaan.

Op de weg terug komen we de herinneringen als hindernissen in de lagen om ons collectieve en individuele bewustZijn tegen, die we tijdens de vele menselijke ervaringen opgedaan hebben. We mogen deze hindernissen nu doorzien. Je kunt de hindernissen zien als illusionaire lagen die om ons (Bron)bewustZijn heen gelegd zijn. Illusionaire lagen die om puur Bron bewustZijn heen gelegd zijn. Illusies rondom oervertrouwen, sexualiteit, symbolen, woorden, (bron)religie, liefde, vrijheid, vreugde, kracht, schepping, scheppingkracht.

De werking van de illusies is zo krachtig dat het (Bron)bewustZijn voor velen volkomen buiten zicht is geraakt. Als gevolg van de vele menselijke ervaringen is het zicht op de Bron volkomen buiten beeld geraakt. Maar NU is de Tijd dat we worden ‘geroepen’ om de werking van de illusies te doorzien. De zaadjes om wakker te worden, zijn in eenieder van ons gelegd. De zaadjes kunnen tot ontkiemen komen. Het is NU de Tijd. Het is hiervoor wel nodig dat we de werkingen van de illusies op de juiste manier begrijpen. Anders ontstaan er gewoon weer nieuwe illusionaire lagen om ons bewustZijn. En zo komen we geen stap verder in het Spel natuurlijk.

Wij hebben allemaal hulpmiddelen, sleutels, ontvangen om de illusionaire lagen te doorzien. Eenieder heeft weer een andere mix van illusionaire lagen om het (Bron)bewustZijn liggen afhankelijk van de menselijke ervaringen die hij/zij opgedaan heeft in dit leven en vorige levens. Ook de ervaringen van de ander liggen (onbewust) om jouw (Bron)bewustZijn.

Een illusionaire laag om jouw bewustZijn bevat gedachtepatronen, afweer- en verdedigingsmechanismen, gedragspatronen, (voor)oordelen, aannames, concepten, ideeën. Het kenmerkende is dat de illusies niet van jouw Bron Essentie zijn, maar ze vóelen wel als van jezelf omdat ze opgeslagen liggen in jouw psyche en gevoeld kunnen worden in jouw (fysieke) lichaam. Daardoor reageer je automatisch op iets dat van buitenaf komt. Je lijkt wel (voor)geprogrammeerd. En zo werkt het ook. Illusies werken als een programma. De programma’s zijn in jou gelegd tijdens al de menselijke ervaringen en in dit leven tijdens je opvoeding thuis en op school, de cultuur waarin je leeft, de religie (ook al ben je niet actief betrokken bij een religie: de geloofspatronen liggen wel als sluiers om jouw bewustZijn opgeslagen).

In jouw bewustZijn zorgen poortwachters ervoor dat de poorten van een illusionaire laag pas dan opengaan nadat je het geschenk van de poortwachter volledig aangenomen hebt in jeZelf. Nadat je een illusionaire laag doorzien hebt, kun je de poort door en heeft de illusie geen vat meer op je. Dat wil niet zeggen dat er vanuit de illusie geen triggers meer komen, maar je reageert niet meer automatisch vanuit de illusie op de trigger. Je hebt nu een keuze. Je valt niet langer terug in bewustZijn nadat je de poort helemaal doorgegaan bent.

Jouw ‘weten’ uit de levenservaring vanuit doorleving, het geschenk van de poortwachter, komt nu beschikbaar voor jeZelf, de ander, en het grote geheel. Waardoor de weg voor de ander beschikbaar is gekomen. De ander moet de weg wel zélf gaan, zélf stappen willen zetten. Dat betekent ook de consequenties aanvaarden van door de poort gaan.


Vrouw- en man-concepten
Vele dualiteiten liggen opgeslagen in de concepten ‘vrouw’, ‘vrouwelijk’ en ‘man’, ‘mannelijk’. De natuurlijke scheppingskracht van zowel vrouw als man werd ontkracht, omdat er een onnatuurlijke afscheiding heeft plaatsgevonden in de vrouw-man (Mens). Met als gevolg vele verstrikkingen, verwarringen, en omkeringen rondom het vrouw- en manbeeld (Mensbeeld). Vele illusies nemen het zicht weg op de vrouw-man (Mens) en dan met name op hun beider scheppingskracht. De kern van de ontkrachting zit in de wijze van scheppingskracht, die ze beiden van nature in zich hebben.

Vrijkomen van scheppingskracht in vrouwen en mannen
De scheppingskracht van vrouwen en mannen komt weer vrij, zodra het mechanisme ‘nodig hebben’ tussen vrouwen en mannen doorzien en doorleefd is. En het mechanisme is doorzien en doorleefd (de Wond van Isis is opgelost). Jouw scheppingskracht komt vrij, zodra je zicht hebt op de werking van het mechanisme van ‘nodig hebben’ in jezelf, in jouw bewustZijn. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen.

Het ‘vrouwelijke’ ‘nodig hebben’
Zodra de vrouw alle afhankelijkheid, inclusief spirituele behoeftigheid, op laat lossen in zichzelf, vindt ze de liefdevolle bedding voor haar kracht in zichzelf. Het meebewegen met buiten, bijvoorbeeld haar man, stopt als vanzelf. Hierdoor lost al het ‘valse’ onechte afhankelijke ‘nodig hebben’ buiten haarzelf op. Ze kan nu uit haar eigen Bronervaringen ‘drinken’. Ze ‘weet’ nu vanuit doorleving dat ze alles wat ze nodig heeft in het Leven in zichzelf kan vinden. Het uitreiken naar anderen vanuit ‘vals’ onecht afhankelijk nodig hebben stopt. Ze vertrouwt erop dat ze van het Leven ontvangt wat ze nodig heeft om volkomen tot bloei te komen. Dat wat ze echt nodig heeft resoneert als vanzelf met haar en komt 'moeiteloos' (dit wil niet zeggen dat ze er geen effort voor hoeft te doen, want dat doet ze wel vanuit een natuurlijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid) naar haar toe.

Wat ze nodig heeft in dit proces is MOED. Door stappen te zetten, en te gaan... ondanks eventueel gevoelde angst of andere emoties of beperkende gedachten... gaat ze. Hierdoor groeit het vertrouwen in haarzelf. Het gevoel van vertrouwen is nu diep in haar verankerd tot een oervertrouwen. Hierdoor kan ze ontspannen, tot rust komen bij zichzelf. In haar eigen Bron. Haar Leven gaat zoals het gaat, ze heeft geen verhaal meer nodig.

Van nature schenkt de vrouw haar levenskracht, haar levensenergie: dat is haar Bron(ervaring), haar Scheppingskracht
Haar levenskracht is nu vrij beschikbaar voor co-creatie. Emoties als angst, zelftwijfel, verwarring, onzekerheid, en verstrikking trekken haar niet langer terug uit haar kracht. Ze ziet deze afweermechanismen voor wat ze zijn, zowel in zichzelf als in de ander. Ze weet dat ze misschien nog wel issues heeft. Die weerhouden haar er niet langer van zich af te (laten) leiden van zichzelf en wat ze te schenken heeft aan het samen leven. Ze kan gefocust blijven op het schenken en trekt zich niet langer terug.

Valkuil
Als je als vrouw de Bron in jezelf nog niet wezenlijk ‘ontmoet’ hebt, als jouw Bron nog niet ingedaald is (het indalen van jouw Bron in jouw buik voelt als een orgasme, en de kosmos juicht op het moment van indalen met jou mee: je groeit in jouw Womb Power), kun je diep in jezelf wel het verlangen naar jouw Bron voelen. Een diep zielsverlangen kan wakker zijn in jou. Dit verlangen projecteer je naar buiten. Zolang je de Bron(ervaring) niet ten diepste beleefd hebt, niet van binnenuit kent, wil je de leegte in jezelf opvullen met buitenervaringen. Je ziet niet dat je jouw Bron nog niet bent en wilt het van buiten naar binnen trekken. Je gaat ‘graaien’ naar geld, sex, liefde... Via je man bijvoorbeeld, omdat je ‘denkt’ (verhaal = 'lower' mind) dat hij jou de Bronervaring (liefde bijvoorbeeld) ‘moet’ geven. Of je gaat jouw levensenergie weggeven, zonder open te zijn om te ontvangen.


Van nature wil de man echt ‘nodig zijn’, de man wil in vrijheid beschikbaar zijn in zijn hartsliefde: dat is zijn Bron(ervaring), zijn Scheppingskracht

Het ‘mannelijke’ ‘nodig willen zijn’
Zodra hij het onderscheid in zichzelf kan voelen tussen ‘nodig zijn’ en ‘vals’ onecht afhankelijk ‘nodig zijn’, zal hij als vanzelf stoppen met zijn levenskracht weg te geven en toch in de hartsverbinding kunnen blijven. Hij (her)kent nu de kracht van zijn hartsliefde, die Onvoorwaardelijke Liefde is. Hij hoeft zich niet langer terug te trekken in zichzelf (vluchten) of op de barricades te gaan staan om te strijden in een oorlog (vechten) bijvoorbeeld. Hij kan nu krachtig ‘nee’ zeggen tegen onecht afhankelijk ‘nodig zijn’ en het onderscheid in zichzelf voelen wanneer en waar hij echt nodig is. Zijn levensenergie die zijn sexuele energie is, zijn scheppingskracht, is nu beschikbaar voor waar hij zich wezenlijk vanuit Echte Liefde in vrijheid mee wil verbinden.

Valkuil
Zowel collectief als individueel voelen mannen een trigger op de emotie ‘nodig zijn’. Mannen kunnen bij ‘nodig zijn’ een zuigkracht voelen. Hoe meer zuiging hij ervaart, hoe meer weerstand. Voor zijn gevoel wordt zijn levensenergie (geld, sex, hartsliefde, vrijheid) gekanaliseerd. Hierdoor kan ‘nodig zijn’ te zwaar voelen voor hem, waardoor hij zich niet ten diepste durft te verbinden vanuit zijn hartsliefde. Zoveel angst is er (onbewust) in hem om ontkracht te worden. Ooit heeft hij de ervaring gehad dat hij als Bron van iemand of iets anders werd gemaakt. Ooit werd hij in zijn hartsliefde ontkracht. Hierdoor gaat hij de ervaring van ‘nodig zijn’ in de buitenwereld opvullen. Hij gaat de leegte in zijn hart met buitenervaringen opvullen. Hij gaat de wereld redden bijvoorbeeld en kan daardoor een oorlog ingezogen worden. Of hij gaat de macht achter de macht onderzoeken. Alles liever dan de leegte in zijn hart te hoeven voelen. In het voelen van de leegte in zijn hart, ligt de transformatie voor hem.

Zodra de man geheeld is in zijn hartekracht, zijn hartsliefde die Echte Liefde is en hij zich zijn scheppingskracht her-innert, is hij niet langer te manipuleren om voor machthebbers uit naam van 'vrede op aarde', het 'goede' etc., een onzichtbaar doel in andere landen te 'helpen'. Hij is niet langer te manipuleren om een oorlog in gestuurd te worden uit naam van 'vrede op aarde' of het 'goede'. Hij is niet langer te manipuleren om te redden. Hij begrijpt nu dat niemand gered hoeft te worden.


Bedding
Echte mannen en vrouwen zijn een bedding voor elkaar: ze zijn in staat elkaar(s talenten) volledig op te pikken en verder te brengen. De verlangens vanuit het ego zijn niet langer sturend. Reactiepatronen worden niet langer uitgeleefd. Echte mannen en vrouwen Zijn wezenlijk krachtige co-creators. Ieder vanuit haar/zijn eigen scheppende kracht.


Verraad
Geschenken aannemen van buitenaf voelt als diep verraad naar jeZelf toe in jouw systeem. Je verkracht en ontkracht jeZelf.

Dit vertaald zich naar buiten in deze Tijd
‘Het’ niet aannemen in jeZelf als patroon, waardoor jij als mens de Bron(ervaring) buiten jeZelf blijft zoeken. De Bron buiten jeZelf zoeken, voelt veilig en vertrouwd waardoor ‘Het’ wel aangenomen kan worden. Gevoelens van veiligheid en oervertrouwen zijn geen Bronervaringen. Echter de Bron buiten jeZelf brengt niets wezenlijks voort, het plant niet voort.

De Bron buiten jeZelf zoeken leidt tot angst, hyperactiviteit, verwarring, verstrikking, onrust, omdat het als diep verraad voelt naar jeZelf. In jeZelf ‘weet’ je namelijk dat je alles in je hebt. Je hebt alles in je om te Zijn wie je werkelijk Bent. Je bent er zelf de oorzaak van (en ik heb het hier niet over schuldig zijn) dat je van jouw Bron af beweegt. Je hebt echt alles in je om tot schepping te komen. Je Bent er Al. We Zijn er Al. We hoeven het alleen nog maar opnieuw te verbinden. Zodra je jouw schepping aan jezelf overlaat, jouw levenskracht vrij laat stromen, ga ja als vanzelf samen stromen in co-creatie (resonantie). Passionele levenskrachten gaan samen stromen.


Inzicht in de essentie van Sexualiteit
Het verlangen naar Eenheid, naar vrij stromen, ligt in het bewustZijn van ieder mens opgeslagen. Veelal is een mens zich hiervan niet bewust. Het verlangen naar Eenheid kun je ook vertalen als het verlangen naar creatie. Als de impuls tot creatie van binnenuit komt kan dat tot expressie komen in een prachtig schilderij, of een geweldig kunstwerk... Of het laten ontstaan van hetgeen je komt brengen op Aarde. De bevruchtingsimpuls komt steeds van binnenuit en kan tot expressie komen in creatie of co-creatie.

Het verlangen naar SAMEN 'in' Eenheid ZIJN, naar samen vrij stromen, begint bij in Eenheid ZIJN met jeZELF en het vrij stromen in jeZelf. Vanuit hieruit kun je in vrije onbelast(end)e co-creatie ZIJN met de ander. Pas dan! Het verlangen naar co-creatie kan zich vertalen in een bewuste zwangerschap: de co-creatie van een kindje. Of het in co-creatie laten ontstaan wat jullie samen willen laten ontstaan.

Het verlangen voel je als Sexuele Energie, als sexuele opwinding ofwel passie. Zodra je inzicht hebt in de essentie van Sexualiteit heb je bewuste keuzes tot je beschikking hoe je jouw Sexuele Energie tot uitdrukking wilt brengen. Niet langer worden sexuele reactiepatronen uitgeleefd.

Wijze vrouwen en mannen hebben hun sexuele reactiepatronen opgeschoond. Hierdoor ben je als wijze vrouw en wijze man een bewuste schakel in de 'evolutie' en begrijp je dat jij een co-creator bent van het Spel.

Zolang we dit niet gezamenlijk oppikken, vallen we terug in oude belast(end)e duale patronen en raken we meer en meer verstrikt. Wat heel destructief kan uitwerken. Ik benoem het hier zodat we ons hiervan bewust kunnen worden. Ik bied je een alternatief voor het angstig in jezelf terug trekken of je in woede naar buiten te richten.

Je kunt in jezelf een haarfijn gevoel ontwikkelen voor wanneer iets niet op alle lagen aansluit bij jou. Je kunt in jezelf een haarfijn gevoel ontwikkelen voor wat waar is voor jou, wat resoneert in jou. Hierdoor hoef je niet langer uit verbinding te gaan met jeZelf en stopt de verwarring en verstrikking in jou. Zelftwijfel stopt. Vraag je af of iets wat jou aangeboden wordt, ook klopt voor jou. Je voelt het aan de onrust in jouw lichaam. Als je iets gezien hebt, geeft dat rust!


Voel het onderscheid in jezelf
- Ja, er zijn nog issues
- Niet opgepikt worden, het wezenlijke dat jij komt brengen wordt niet opgepikt... Er wordt niet mee verbonden


Het Spel is uitgespeeld!
We mogen een nieuw Spel gaan spelen (wordt AL gespeeld) vanuit eigen wijsheid
Elkaar in Vrijheid onbelast laten (be)staan...
(H)erkenning van jeZelf, elkaar, het grote geheel
mag/kan de Bron(ervaring) wordenHerkenning oud en nieuw

Het oude Spel herken je aan
ALLE overlay onnatuurlijke inorganische 'man-made' structuren die tot de 'dood' leiden (uiteindelijk heel letterlijk)
Angst, Depressie, Psychose, Schizofrenie in de wereld vanuit afgescheidenheid
Verstrikking
Verwarring
(Op)offering
(Op)offers brengen
Je onbewust verbinden met de emoties van de ander vanuit je eigen onverwerkte emoties
The Secret (manifesteren vanuit het Tekortenprincipe)
Politiek
Verstrikte en omgedraaide vrouw - man concepten en de vrouw - man kloof alsof we halve mensen zijn
Vrouwen en mannen toolen en kanaliseren elkaar(s levensenergie) én de volgende generatie(s)

Het nieuwe Spel (het organisch origineel oorspronkelijk paradigma) herken je aan
De Matrix is de Baarmoeder van ALLE Materie, Zij is LevenGevend... Zij is Moeder Natuur, de Organische Yoniverse, wat zowel de Goddelijk Vrouwelijke als Goddelijk Mannelijke Krachten insluit
Voorbij de vrouw - man kloof de (h)erkenning dat we (ge)he(e)l(d)e mensen zijn
Je niet langer verbinden met de emoties van de ander, omdat je eigenaarschap neemt voor nog eventuele eigen onverwerkte emoties (uiteindelijk zijn er geen onverwerkte emoties meer vanuit volledige doorleving en heling)
Innerlijke rust vanuit Eenheidsbewustzijn
Helderheid
Met gemak, moeiteloos (wat niet betekent dat 'het' geen effort vraagt)
Elkaar in vrijheid onbelast laten (be)staan
Het Overvloedsprincipe / Levensprincipe
Scheppen VANUIT Innerlijke Bron Creatie Kracht - Co-creatie vanuit passie (Supra Sex)
Het 'zelf-samen' laten ontstaan van een nieuwe Social Fabric
Voorbij het elkaar toolen, bevestigen en bekrachtigen... wezenlijk VERBINDEN met elkaar (en de volgende generatie)


Het Spel gaat verder...

Onvoorwaardelijke Liefde en Energetische Sexualiteit (Supra Sex)


De Mythische Jezus en zijn boodschap
Wereldwijd zijn er mensen, die werkelijk door kunnen dringen tot de kern van de illusies. Zij kunnen doordringen tot de Wezenlijke boodschap die verborgen zit in de illusies. Deze mensen zijn de wegvoorbereiders.

Zo is de mythische Jezus (dat de representatie is van het Divine Mannelijke in zowel mannen áls vrouwen) ons 2000 jaar geleden voorgegaan. In de tijd van Jezus was het bewustZijn bij velen nog niet zo toegankelijk om de Wezenlijke boodschap van Jezus te kunnen ‘verstaan’. De mensen hadden nog geen oren om te horen en geen ogen om te zien. Een enkele medereiziger in Jezus’ tijd kon de boodschap wel oppikken. De belangrijkste mede-reiziger van Jezus was de mythische Maria Magdalena (dat de representatie is van het Divine Vrouwelijke in zowel vrouwen áls mannen). Zij begreep de woorden van Jezus. Zij begreep de diepe betekenis. Zij begreep de kans die de mensheid geboden werd met de woorden van Jezus.

Of... werd eigenlijk haar boodschap volledig gehoord en begrepen door de mythische Jezus en verwoordde hij het ‘slechts’ voor velen? Moest het verhaal van de mythische Maria Magdalena nog beschermd worden, omdat haar boodschap destijds volkomen ontkracht zou worden? Belachelijk gemaakt zou worden? Onderuit gehaald zou worden? Zouden mensen haar boodschap in zichzelf kunnen aannemen? Zou het opgepikt kunnen worden? Waarschijnlijk niet. Zoveel (voor)oordelen had men toen naar vrouwen (het Divine vrouwelijke in zowel vrouwen áls mannen). Het moest echt wel een man zijn, die een Wezenlijke boodschap voor de mensheid te brengen had. (Neem deze overdrachtelijke beelden en verwoordingen alsjeblieft niet letterlijk, maar voel/weet wat er overgedragen werd/wordt. En dit issue wordt in het Hier en Nu nog steeds uitgespeeld.)

Onvoorwaardelijke Liefde
Maria Magdalena begreep de boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde. Zij begreep en doorvoelde de essentie van Sexualiteit, van Sexuele Energie. Zij begreep het verlangen van de mensheid weer vanuit Eenheid te gaan stromen met zichZelf, de ander, en het grote geheel. Zij begreep dat als mensen de boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde zouden kunnen aannemen in zichzelf, de mens nooit meer hetzelfde zou zijn. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde is er ruimte voor eenieder om te Zijn op de planeet Aarde. Niemand uitgezonderd. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde is eenieder welkom in het Hart van de ander op Wezensniveau. Onvoorwaardelijke Liefde ziet het Wezenlijke in zichzelf en de ander, en daardoor ook in het grote geheel. Onvoorwaardelijke Liefde kent geen (voor)oordeel. Alles mag er gewoon zijn. Onvoorwaardelijke Liefde laat je als vanzelf bij jeZelf uitkomen, in jouw Bron. Onvoorwaardelijke Liefde laat de essentie van Sexuele Energie vrij, laat Sexuele Energie vrij stromen. Laat de scheppende levenskrachten vrij stromen.
Tja, de boodschap van de mythische Maria Magdalena was gedoemd om 2000 jaar ongehoord te blijven. (En nog steeds wordt haar boodschap niet gehoord, doorleefd begrepen en dus geWETEN: nog steeds wordt haar diepgaande Wijsheid weggesneden.)

Poort van Onvoorwaardelijke Liefde
Maar NU, in deze Tijd, zijn er weer mensen die haar boodschap volledig ‘gehoord’ hebben. Zij hebben de poort van Onvoorwaardelijke Liefde, Echte Liefde, geopend. Hierdoor is de volledige boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde beschikbaar gekomen voor de Mensheid. En met de boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde komt ook de boodschap van de Essentie van Sexuele Energie weer beschikbaar voor eenieder.


Het Spel gaat verder...mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
ma©ha 2018


De angst voor tekort in de mens is zo groot dat zowel vrouwen als mannen een gewoontepatroon als overlevingsmechanisme in zichzelf hebben van 'halen'. Er moet 'iets' naar zich toe gehaald worden.

We kunnen individueel en collectief pas dan volkomen geheeld worden, zodra we innerlijk (h)erkennen dat we naar elkaars Vrijheid verlangen. Wat geen bevrijdingsverlangen is, maar een oprecht verlangen naar elkaars Vrijheid. Naar elkaars Vrijheid verlangen is een beddingsverlangen. Het elkaar een bedding bieden. Zodra we deze diepe Waarheid in onszelf (h)erkennen, kan alle angst oplossen. Zodra we elkaar een bedding bieden, beleven we een nieuwe ervaring van Wezenlijke verbinding. Je ervaart dat je niet langer hoeft te 'halen'.
Overvloed IS. Je gaat dit wezenlijk beleven vanuit je eigen waargenomen en beleefde bronbewustzijn, maar de Overvloed IS (er altijd).

Vrijheid bestaat erin dat je je niet langer bindt! uit needing, maar vanuit vol-ledigheid in jeZelf. Van daaruit verbind! je je met wie en wat je je in vrijheid verbinden wil. Vanuit het zijn van de eigen bedding, bied je de bedding aan elkaar. Daardoor kan 'nodig hebben' 'jaloezie' 'pijnbelevingen' nog dieper helen, omdat je elkaar vertrouwen en betrouwbaarheid biedt!. Het blinde vertrouwen stopt. Er IS veiligheid omdat je vanuit de innerlijke veiligheid elkaar veiligheid biedt (het lijkt een paradox maar is het niet): je hebt je eigen 2lingZiel ontmoet in jeZelf (jouw Divine Vrouwelijke heeft Haar Divine Mannelijke ont-moet, (h)erkend, en in zichzelf aangenomen: Heilig Huwelijk) , waardoor alle projecties naar de ander stoppen en kunnen helen waarna ze oplossen.

Als vertrouwen geschaad wordt, verlaat je simpelweg de relatie. Je blijft gewoonweg niet vanuit nodig hebben in een zuigende ongezonde relatie hangen. Zodra je zelfvertrouwen en eigenwaarde (hervonden) hebt, stopt het blinde vertrouwen als vanzelf. Je kunt dus ook alleen maar dan vertrouwen bieden, als je deze volledig en rondom in jezelf (h)erkend en aangenomen hebt als bronvertrouwen. De oorlog buiten jou stopt NIET, zodra je de oorlog in jezelf opgelost hebt. Kijk maar om je heen. Deze new-age stelling is NIET kloppend. Jijzelf (co-)creëert niet langer oorlog en ervaringen vanuit tekort buiten jezelf als de oorlog en tekort-belevingen in jezelf opgelost zijn. Maar dat betekent NIET dat er buiten jou geen oorlog meer is. Dat is een groot verschil. Er stond hier dus niet dat je moet vluchten uit een relatie ter voorkoming dat 'verwondingen' (aan)geraakt worden. Een relatie met échte Liefde als bedding is een mooie helingsweg.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.