Tantra - de Weg naar bewust Zijn
Tantra voor Vrouwen en Mannen
vier je vrouwZijn - vier je manZijn
Kijk bij de Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Womb Power en je Vrouwelijke Kracht
En de Inspiratiedag 'vier je manZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Hara Power en je Mannelijke Kracht

Lees ook 'De Wond van Isis' en
'Crystalline Re-membering - Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne BronCodes'


English text and video below article (scroll down)


Tantra - de Weg naar bewust Zijn
Laat je raken door Tantra als jij voelt dat je verlangt naar een verdiepende beleving van Sexualiteit en stroming van Sexuele Energie in verbinding met je Hart en Spirit. Tantra helpt jou je (Sexuele) Leven op een bewuste wijze te beleven. Tantra helpt jou van jeZelf te leren houden en je Sexualiteit en Sexuele Energie volledig te omarmen. Tantra helpt je jouw emotionele en mentale blokkades in je fysieke lichaam en energetische lichamen op te ruimen, waardoor de Weg naar bewust Zijn en Verlichting vrijgemaakt wordt.


De Essentie – Zuiverheid van Tantra is ontkracht
Tantra wordt in met name het Westen, maar inmiddels ook in het Oosten waar Tantra haar oorsprong heeft, vaak om oneigenlijke redenen en voor eigenbelang gebruikt. Je hoeft maar te googelen en je komt dit tegen in activiteiten die onder de noemer van Tantra aangeboden worden. Met Tantra wordt ook regelmatig de ‘Vrijheid’ bedoeld om met meerdere partners een sexuele relatie aan te gaan. Het aangaan van meerdere sexuele contacten heeft echter niets met Vrijheid en/of met Tantra te maken.

De essentie - zuiverheid van Tantra is ontkracht, bezoedeld, verstrikt, verward geraakt.

We moeten Tantra terugbrengen naar de wortels! Als je een boom ontwortelt gaat hij dood. Waarom? De grote wortels kun je uithakken en overplanten. Maar de boom ontvangt zijn voeding door de kleine haarworteltjes. En die blijven achter in de grond. Dus als je de boom ontwortelt, gaat hij dood.

Het is van belang dat we onze eigen verantwoordelijkheid (h)erkennen voor het ontkrachten etc. van Tantra en het over grenzen (laten) gaan in het bewustwordingspad Tantra en Tantrische Sexualiteitesbeleving.


Het waarom van Tantra – ons Verlangen naar Eenheid en Verbinding
De weg van Tantra is ontstaan omdat door de verdichting in de materie de oorspronkelijke essentie/kracht van Sexualiteit en Sexuele Energie ontkracht was, namelijk oneindige Schepping in Verbinding/Eenheid/Verlichting met God/Godin.

Als het ‘goed’ is, komt onze belangstelling voor Tantra dus voort uit een innerlijk weten en verlangen naar Verbinding/Eenheid/Verlichting/God/Godin ofwel Ziel thuis laten komen in Spirit (de ware Twin). Maar we ‘misbruiken’ Tantra heden ten dage als speeltje. Ik zeg het hier heel krachtig omdat ik dit zoveel om me heen zie.

Als je ZEGT te willen kiezen voor het grootste goed voor jeZelf/je Ziel en je BEDOELT daarmee ont-wikkelen naar Verbinding/Eenheid... alle aspecten van de Liefde/Ziel leren kennen, en je gaat het pad van Tantra dan ben je congruent en kies je ervoor door het gaatje te gaan. Dan blijf je niet voor het gaatje hangen: laat de Verbinding/Eenheid nog maar even wachten, want ik vind het veel te leuk om rond te neuken ofwel te spelen ofwel ik wil mijn gehechtheden (begeerten) helemaal niet loslaten. Nee, je laat als vanzelf het veilige terugtrekken in oude bekende patronen los. Ook in de sex.

Als je bewust Tantrisch leeft en je jouw bewustwordingspad gaat, begrijp je uiteindelijk dat fysieke sex zonder ZielsLiefde niet meer kloppend is voor je.


Sexual Energy Flow between lovers
The Chakra
Sexual Energy Flow between lovers
The Chakra's are aligned in the so called 'Jab-Jum' position
The energy flows from point 1 to 15 as in an 8 figure
She receives via her Yoni and gives via her Heart
He gives via his Lingam and receives via his Heart
You can create the energy flow within yourself with your inner lover as wellDe Weg naar binnen – Eenzaamheid of een Al-Een Zijn
Betekent dat dat je wereldje klein wordt? Als je de Weg naar binnen gegaan bent en je daardoor je eigen partner bent geworden (Twin Love), leef je in Vol-Ledigheid met jeZelf en geeft één uiterlijke partner met wie je in een toegewijde sexuele relatie bent je volledige diepgaande vervulling. Dus als die uiterlijke partner niet komt: jammer. Je kiest voor Verbinding/Eenheid/Verlichting: dus door het gaatje. Je weigert nog langer concessies te doen, met name in een sexuele partnerrelatie. Als die uiterlijke partner wel aansluit... Geweldig, want dan draag je Wezenlijk bij aan het Verlichtingsproces van het grote geheel, omdat anderen erop mee kunnen resoneren en het zo makkelijker toegankelijk voor ze wordt. Je zult je voeten toch echt zelf moeten verplaatsen om tot Verlichting (volledige belichaming) te komen. Zelf je pad gaan. Niemand komt je redden. En natuurlijk mag je ervoor kiezen er zolang over te doen als je wilt, maar dan moet je niet zeuren over een harmonieuze verlichte samenleving. Want die komt pas dan als je sex uitgewerkt hebt. De gehechtheid eraan losgelaten hebt. Teruggevallen Bent in de Bron en dan ben je Vrij. Is je sexuele energie geïntegreerd en getransmuteerd naar Echte Liefde en spirituele energie. Dan heb je met velen een verbinding en co-creëer je een nieuwe samenleving met hen die zichzelf herkennen in de 'Nieuwe Mens'.

Dan BEN je Liefde.


Tantra als bewustwordingsWeg aanbieden
Als je vanaf deze plek anderen de Weg van Tantra gaat aanbieden, hoef je alleen maar te Zijn en is fysieke sex onnodig. Voor die ander mag alles er dan zijn. Is dat veilig, want jij bent een heldere spiegel geworden. Onthecht van sex. Dat voelt die ander (bewust of onbewust).

*Wat gebeurt er met een vrouw (man, want ik ben ervan overtuigd dat mannen dit ook zo ervaren/ik merk dit tijdens mijn sessies) die 'gezien' wordt door een man (vrouw)?: die gaat emotioneel open, voelt zich dus 'gezien' en gaat heel gemakkelijk meeresoneren met die man (of vrouw). Haar (zijn) hart gaat makkelijk open doordat zij (hij) 'gezien' wordt. Als ze (hij) dan niet krachtig genoeg is op haar (zijn) 2de chakra*, waardoor ze (hij) haar (zijn) grens kan aangeven, laat ze (hij) er overheen gaan. Het gevoel verliefd te worden ontstaat doordat ze (hij) opengaat op haar (zijn) hart. En met name de sexuele aantrekking kan heel heel sterk voelen: dit is een rode vlag, want als je een hele hele sterke sexuele aantrekking voelt, wordt er iets tussen jou en de (trantrische) leraar 'ontketend' wat niets met echte liefde te maken heeft. Ze (hij) kan zich dan overgeven aan fysieke sex met alle mogelijke verwarring tot gevolg. Vreemdgaan. Echtscheiding. Onbedoelde zwangerschap. Fysieke, emotionele, mentale, en/of spirituele onbalans en pijn.

Als je Tantra ‘beoefent’ neemt je sexuele energie, die jouw levenskracht-energie is, en magnetische kracht toe. Het is van belang je hiervan bewust te zijn, omdat deze toegenomen energie kan leiden tot machtspatronen en andere ego-patronen. Het vraagt een bewust verantwoordelijk omgaan met deze toegenomen energie in al je relaties, vooral in ouder-kind; coach-cliënt; etc.

Tantra als BewustwordingsWeg brengt je in Verbinding met je diepste Zelf. Je wordt je ervan bewust dat je uit balans gaat (en meer en meer) als je niet congruent bent, niet in Echte Liefde bent met jeZelf. Dingen gaan zoals ze gaan. Maar dingen gaan niet zoals ze móeten gaan. Je hebt een vrije keuze. En je diepste Zelf/je Ziel bemoeit zich ermee door kleine duwtjes te geven, die steeds luider/harder worden. Zolang je in de materie leeft, sta je ook onder de invloed van materie. Je kunt (ver)lichte keuzes maken. Ik kan me lichte keuzes bedenken. Er zijn geen foute en goede keuzes, wel domme en wijze. Je kunt het ook anders zeggen: LevenGevende en levennemende keuzes. Als gevolg van LevenGevende Keuzes sluit je aan op het Leven en stroom je met Jouw Levenstroom mee.

Je hiervan Bewust worden is de Weg van Tantra ofwel het Pad van de Mystic.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


*Excerpt translated into English...

What happens with a woman (man, because I am convinced men experience this also/I observe this during my sessions with men) who are being 'seen' by a (tantric) teacher man (woman)?: that woman (man) opens herself (himself) emotional, so s/he feels her/himself 'seen' and resonates very easily with that (tantric) teacher. Her (his) heart 'opens' very easily because s/he is 'seen'. When she (he) is not powerful enough in her 2nd chakra*, through which she (he) can feel her (his) boundary and express this, she (he) allows the teacher go over her (his) boundary. The feeling of 'falling in love' arises because s/he 'opens' her (his) heart. And especially the sexual attraction can feel very very strong: this is a red flag, because when you feel a very very strong sexual attraction something is provoked between the (tantric) teacher and you that has nothing to do with real love. She (he) can surrender to physical sex with all kind of confusions as a result. Cheat. Divorce. Unintentional pregnancy. Physical, emotional, mental, and/or spiritual unbalance and pain.

Someones sexual energy, which is the lifeforce energy, and magnetic powers increase when they 'practice' Tantra. It is essentional to be aware of this, because this increase of energy can lead to power-over patterns and other ego-patterns. It requires an aware responsible encountering with these increased energies in all your relations, especially in parent-child: coach (teacher)-client (student) relations, etc.

Tantra as a Path to become Conscious / Aware brings you in Connection with your deepest Core Self. You become (more and more) aware that you go out of balance the moment you are not congruous, not in Real Love with who you truly are. Things go as they go. But things do not go as they shóuld go. You have a free choice. And your deepest Self/your Soul interfere by giving you little pushes, which become louder and harder. As long as you live in matter, you are influenced by matter. You can make lighter (enlightened) choices. I can think of light choices. There are no wrong nor good choices, there are stupid and wise ones. You also can say: LifeGiving and lifetaking choices. As a result of LifeGiving Choices you unite with Life and you flow with Your Life's-flow.

To become Aware of this is the Path of Tantra rather the Path of the Mystic.

Going the path of the Mystic is an inner healing path for both woman and man: this is not a woman's thing only... nor a man's thing only.

Why does a woman allow a man to go over her boundaries? And visa versa... When you are wholed within yourself you feel and sniff out that something isn't in balance and harmony within a (Tantric) teacher, a massage therapist etc... And the same is true for your partner relation. When a woman falls for this tactics she is not in balance either. And visa versa... The woman and man attract each other because the same patterns are working in both of them: manipulation can only work when on someone when that one is not in balance her/him self... Power over games also: this is the other side of the same coin.

I have guided several partners who worked closely with a Tantric teacher... Being a teacher themselves also... Sucked into a symbiotic relation offering 'Tantra' (yoga). Both coming from an inner imbalanced state of being: one being the predator (more or less but always kind of power over / manipulation game going on) and the other the victim... And the roles can even twist.

This is a self-healing path.The problem with people is when they work with sexueal energy (which is the lifeforce energy) and they have not completely integrated their own essence... entities hook in... and overtake the genuine Soul. This happens a lot with (trantric) teachers.

(Tantric) Teachers (both male and female) are very 'powerful' beings and many of them become, and create, a cult. (Sexual) abuse within these cults is not an exception.

Realize that this is all about the drama triangle 'victim' 'predator' 'helper': there can not be a 'predator' without someone 'playing' the 'victim'. They mirror each other.

You can become aware of a symbiotic relation in which your lifeforce energy is harvested and someone is feeding off of you especially by feeling pain and tension in your solar plexus. But the 'hook' can also be felt in other area's in your body. And you feel drained and/or be in a halleluja state, but the latter is a fake halleluja state.

You solve the drama triangle by becoming whole within yourself: you are your own Twin, nobody outside you is. When you live in your body totally nobody and nothing can 'hook in'.

Step within the drama triangle and balance the archetypes out within yourself.


Step within the triangle and balance 
the archetypes out within yourself
Step within the triangle and balance
the archetypes out within yourself
De Nederlandse tekst en video (Engels) is ook geplaatst op de website Finding Voices

Deze column staat in de Paraview van augustus 2009
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.